Ethnic Audiovisual Mass Media of Tatarstan as Part of the Republic’s Media Landscape: A Quantitative and Typological Analysis

Download paper
Diana Yu. Kulchitskaya

PhD in Philology, Associate Professor at the Chair of New Media and Theory of Communication, Faculty of Journalism, Lomonosov Moscow State University, Moscow, Russia

e-mail: diana.kulchitskaya@gmail.com

Section: Television and Radio

The article analyzes ethnic audiovisual mass media of the Republic of Tatarstan. By ethnic mass media the author means those which broadcast in the Tatar language or are bilingual. The focus is on the radio stations and television channels which broadcast from the city of Kazan and are registered there. The author examines their ownership structure and their thematic orientation, attempts to define the role of these mass media in the media system of the Republic of Tatartstan.

Keywords: media system of Tatarstan, ethnic mass media, mass media in the languages of the peoples of Russia, audiovisual mass media, media as a tool for consolidating ethnic groups
References:

Dzhazoyan A. E. (2014) Blogi i pol’zovatel’skiy kontent kak novyy format osushchestvleniya integrativnoy funktsii SMI [Blogs and User-Generated Content as a New Format of Implementing the Integrative Function of the Media]. Izvestiya Ural‘skogo federal‘nogo universiteta. Seriya 1. Problemy obrazovaniya, nauki i kul‘tury 2: 39–48. (In Russian)

Garifullin V. Z. (2013) Rol‘ musul‘manskikh SMI dlya obespecheniya etnokonfessional‘noy tolerantnosti v Tatarstane [The Role of Islamic Media in Providing Ethno-Confessional Tolerance in Tatarstan]. Vestnik Chelyabinskogo gosudarstvennogo universiteta 21: 131–134. (In Russian)

Garifullin V. Z., Sungatov G. M. (2015) Variativnost’ yazykovykh sredstv v sovremennykh tatarskikh SMI [Variation of Language Means in Modern Tatar Media]. In Mediakommunikatsiya i zhurnalistika: sbornik nauchnykh statey [Media Communication and Journalism: a collection of scientific articles]. Kazan‘: Izd-vo Kazanskogo un-ta. Pp. 6–15. (In Russian)

Gil’manova A. N. (2013) Razvitie dvuyazychnoy sistemy SMI v polikul’turnom sub»ekte Rossiyskoy Federatsii kak faktor natsional’noy mediabezopasnosti [The Development of a Bilingual Media System in a Polycultural Subject of the Russian Federation as a Factor of National Media Security]. Vestnik Chelyabinskogo gosudarstvennogo universiteta 21: 141–143. (In Russian)

Gilyazova I. R. (2012) Protsess evfemizatsii v sovremennykh tatarskikh SMI [The Process of Euphemization in Modern Tatar Media]. Kazanskaya nauka 1: 192–194. (In Russian)

Khabibullina F. Ya., Ivanova I. G. (2016) Aforisticheskoe otrazhenie kontseptov vlast’ i politik v regional’nykh SMI (na materiale tatarskogo i mariyskogo yazykov) [The Aphoristic Treatment of the Concepts of power and politician in the Regional Media (a case study of the Tatar and Mari Languages)]. Vestnik Rossiyskogo universiteta druzhby narodov. Seriya: Teoriya yazyka. Semiotika. Semantika 2: 62–70. (In Russian)

Vartanova E. L. (2009) Teoriya SMI: aktual’nye voprosy [Media Theory: Current Issues]. Moscow: MediaMir Publ. (In Russian)