Speech Organization of the Metatext in Telegram Posts

Download paper
Lilia R. Duskaeva

Doctor of Philology, Professor, Head of the Chair of Media Linguistics, St. Petersburg State University, St. Petersburg, Russia

e-mail: l.duskaeva@spbu.ru

Section: Media Language

The paper is devoted to the metatext speech features of popular science Telegram channels’ posts. Metatext is defined as a subtext structure organized by various-level language means. Reflecting another communicant’ formation of thought and speech, metatext helps the author to manage the impact on the reader’s attention and, on the other hand, helps the reader to understand the author’s intention. The paper focuses on metatext markers forming two lines: the first one depicts the speech interaction of the scientist and the popularizer, and the second one represents the speech interaction of the author and the addressee. It was established that the metatext expressiveness is fueled by the attitude toward the expression novelty, i.e. creativity. Linguocreative components in metatext lines contribute, firstly, to the expression of an assessment of someone else’s speech and thinking activity, and secondly, to the organization of personality-oriented communication, helping to involve the reader in an intellectual cooperation.

Keywords: media linguistics, metatext, linguocreativity, Telegram channel, objection, popular science
DOI: 10.30547/vestnik.journ.1.2023.3065

References:

Agha A. (2007) Language and Social Relations. Cambridge: Cambridge University Press. DOI: https://doi.org/10.1017/CBO9780511618284

Andriyanova S. S., Vereteno A. A. (2018) Ispol’zovanie messendzhera Telegram dlya prodvizheniya brenda [Using the Telegram Messenger for Brand Promotion]. Economics 3 (35): 54–57. (In Russian)

Apresyan Yu. D. (1990) Yazykovye anomalii: tipy i funktsii [Language Anomalies: Types and Functions]. In Res Philologica: Filologicheskie issledovaniya. Pamyati akademika Georgiya Vladimirovicha Stepanova (1919–1986) [Res Philologica: Philological Studies in Remembrance of Academician G. V. Stepanov (1919–1986)]. Moscow; Leningrad: Nauka Publ. Pp. 50–71. (In Russian)

Arutyunova N. D. (1987) Anomalii i yazyk (k probleme yazykovoy «kartiny mira») [Anomalies and Language (Towards the Linguistic “Picture of the World”)]. Voprosy yazykoznaniya 3: 3–19. (In Russian)

Arutyunova N. D. (1994) Yazyk rechevykh deystviy. Ot redaktora [The Language of Speech Actions. Editorial]. In Logicheskiy analiz yazyka [Logical Analysis of the Language]. Moscow: Nauka Publ. Pp. 3–5. (In Russian)

Bakhtin M. M. (1997) Problema teksta v lingvistike, filologii i drugih gumanitarnyh naukah. Opyt filosofskogo analiza [The Problem of Text in Linguistics, Philology and Other Humanities. The Experience of Philosophical Analysis]. In Russkaya slovesnost’: Ot teorii slovesnosti k strukture teksta. Antologiya [Russian Literature: from Theory of Literature to the Structure of Text. An Anthology]. Moscow: Academia Publ. Pp. 227–244. (In Russian)

Belyaevskaya E. G. (2021) Lingvisticheskaya kreativnost’: narushenie normy? [Linguistic Creativity’: a Violation of the Norm?]. In Diskurs i yazyk v epokhu «bol’shikh dannykh»: lingvokreativnye predely i vozmozhnosti. II Mezhdunarodnaya nauchnaya konferentsiya. 16–17 sentyabrya 2021. Tezisy dokladov[Discourse and Language in an Era of Big Data: Linguo-Creative Limits and Opportunities. The 2nd International Scientific Conference. September 16–17, 2021. Abstracts]. Pp. 1–2. (In Russian)

Boden M. (2003) The Creative Mind: Myths and Mechanisms. Taylor & Francis.

Bublitz W., Hübler A. (2007) Metapragmatics in Use. Amsterdam: John Benjamins. DOI: https://doi.org/10.1075/pbns.165

Burov A. A. (2010) Problema metateksta v sovremennoy lingvistike [The Problem of Metatext in Modern Linguistics]. Available at: http://pglu.ru/upload/iblock/f61/uch_2010_viii_00003.pdf (accessed: 21.01.2018). (In Russian)

Carter R. (1997) Investigating English Discourse: Language, Literacy, Literature. New York: Routledge.

Carter R. (2017) Language and Creativity. The Art of Common Talk (2nd ed.). New York: Routledge.

Chernyshov V. I. (ed.) (1961) Slovar’ sovremennogo russkogo literaturnogo yazyka v 17 t. [Dictionary of the Modern Russian Literary Language in 17 vol.]. AN SSSR Publ. Pp. 138–139. (In Russian)

Chernyakov A. N. (2007) Metayazykovaya refleksiya v tekstakh russkogo avangardizma 1910–20-kh gg.: dis. ... kand. filol. nauk. [Metalinguistic Reflection in the Texts of Russian Avant-Gardism of the 1910-20s: PhD philol. sci. diss.] Kaliningrad. (In Russian)

Chernyavskaya V. E. (2020) Metapragmatika kommunikatsii: kogda avtor prinosit svoe znachenie, a adresat svoy kontekst [Metapragmatics: When the Author Brings His Meaning and the Addressee – His Context]. Vestn. SPbGU. Yazyk i literature 1: 135–147. DOI: 10.21638/spbu09.2020.109. (In Russian)

Chigovskaya Ya. A. (2001) Kategorii retrospektsii i prospektsii v russkikh nauchnykh tekstakh: dis. ... kand. filol. nauk. [Categories of Retrospection and Prospection in Russian Scientific Texts: PhD philol. sci. diss.] Perm’. (In Russian)

Crismore A. (1989) Talking with Readers: Metadiscourse as Rhetorical Act. New York: Peter Lang.

Dem’yankov V. Z. (2009) Yazykovoe tvorchestvo i rechevaya kreativnost’ [Linguistic Creative Work and Speech Creativity]. In N. A. Fateeva (ed.) Yazyk kak mediator mezhdu znaniem i iskusstvom: Sb. dokl. Mezhdunar. nauch. seminara / Institut russkogo yazyka im. V. V. Vinogradova [Language as a Mediator Between Knowledge and Art: Proceedings of the International Scientific Seminar / Vinogradov Institute of the Russian Language]. Moscow: Azbukovnik Publ. Pp. 11–19. (In Russian)

Dorokhin V. N. (2019) Fenomen politicheskikh Telegram-kanalov kak innovatsionnykh tsifrovykh SMI v Rossii [The Phenomenon of Political Telegram Channels as Innovative Digital Media in Russia]. Vestn. Voronezh. gos. un-ta. Ser.: Filologiya. Zhurnalistika 1: 103– 105. (In Russian)

Duskaeva L. R. (1988) O formah vyrazhenija dialogichnosti v gazetno-publicisticheskih tekstah [On the Forms of Dialogic Expression in Newspaper and Journalistic Texts]. In Yazyk, kul’tura, obshchestvo: Staticheskiy i dinamicheskiy aspekty [Language, Culture, Society: the Static and Dynamic Aspects]. Perm’. Pp. 47–48. (In Russian)

Duskaeva L. R. (1993) Izmeneniya form vyrazheniya dialogichnosti v gazetno-publitsisticheskikh tekstakh nachala 1990-kh gg (po sravneniyu s tekstami nachala 80-kh gg) [The Shift of Forms in the Dialogisity Expression in News Texts of the Early 1990s (in Comparison with Texts of the Early 1980s)]. In Raznovidnosti teksta v funkcional’no-stilisticheskom aspekte [Varieties of Text in the Functional and Stylistic Aspects]. Perm’. Pp. 112–122. (In Russian)

Duskaeva L. R. (2004) Dialogicheskaya priroda gazetnykh rechevykh zhanrov [Dialogical Nature of Newspaper Speech Genres]. Perm’: Perm. Univ. Publ. (In Russian)

Duskaeva L. R. (2018) Mediazhanry v messendzhere [Media Genres in a Messenger]. In Medialingvistika v terminakh i ponyatiyakh. Slovar’-spravochnik [Media Linguistics in Terms and Concepts. A Reference Book]. Moscow: Flinta Publ. Pp. 396–399. (In Russian)

Duskaeva L. R. (2019) Stilisticheskiy analiz v medialingvistike [Stylistic Analysis in Media Linguistics]. Moscow: Flinta Publ. (In Russian)

Duskaeva L. R. (2020) Speech Etiquette in Online Communities: Medialinguistics Analysis. Russian Journal of Linguistics 24 (1): 56–79. DOI: 10.22363/2687-0088-2020-24-1-56-79.

Feshhenko V. V., Koval’ O. V. (2014) Sotvorenie znaka. Ocherki o lingvoestetike i semiotike iskusstva [Creation of the Sign. Essays on Linguo-Aesthetics and Semiotics of Art]. Moscow: Yazyki slavyanskoy kul’tury Publ. (In Russian)

Finke R. A., Ward T. B., Smith S. M. (1992) Creative Cognition: Theory, Research, and Applications. Cambridge: MIT Press.

Gilford J. (1965) Psikhologiya myshleniya [Psychology of Thinking]. Moscow: Progress Publ. (In Russian)

Generalova E. V. (2021) Mediatekst kak otrazhenie dinamicheskih hronologicheskih izmenenij v leksike i frazeologii [A Media Text as a Reflection of Dynamic Chronological Changes in Vocabulary and Phraseology]. Medialingvistika 8 (2): 180–192. DOI: 10.21638/spbu22.2021.207 (In Russian)

Goroshko E. I., Zemlyakova E. A. (2017) Poliformatnyy messendzher kak zhanr 2.0 (na primere messendzhera mgnovennykh soobshcheniy Telegram) [Polyformat Messenger Telegram as a Genre 2.0 (on the Example of Telegram, a Messenger of Instantaneous Messages)]. Zhanry rechi 1 (15): 92–100. DOI: 10.18500/2311-0740-2017-1-15-92-100 (In Russian)

Gridina T. A. (1996) Yazykovaya igra: stereotip i tvorchestvo [Language Game: Stereotype and creativity]. Ekaterinburg: Ural. GPI Publ. (In Russian)

Gridina T. A. (2013) K istokam verbal’noy kreativnosti: Tvorcheskie evristiki detskoy rechi [To the Origins of Verbal Creativity: Creative Heuristics of Children’s Speech]. In T. A. Gridina (ed.) Lingvistika kreativa–1: kollekt. monogr. [Linguistics of Creative Spirit1: a Collective Monograph]. Ekaterinburg. Pp. 5–58. (In Russian)

Il’yasova S. V. (2015) Yazykovaya igra: slovoobrazovatel’naya, graficheskaya, orfograficheskaya (na materiale tekstov sovremennykh rossiyskikh SMI) [Language Game: Word-Formation, Graphic, Orthographic (on the material of modern Russian media texts)]. Medialingvistika 1 (6): 91–100. (In Russian)

Iriskhanova O. K. (2009) O ponyatii kreativnosti i ego roli v metayazyke lingvisticheskikh opisaniy [On the Concept of Creativity and Its Role in the Metalanguage of Linguistic Descriptions]. In E. S. Kubryakova (ed.) Kognitivnye issledovaniya yazyka. Vyp. V. Issledovanie poznavatel’nykh protsessov v yazyke [Cognitive Studies into the Language. Issue 5. A Study into Cognitive Processes in the Language]. Moscow. Pp. 157–171. (In Russian)

Ivanov A. D. (2016) Ivanov A.D. Chat-bot v Telegram i VKontakte kak novyy kanal rasprostraneniya novostey [Chat Bot in Telegram and VKontakte as a New Channel of News Distribution]. Vestn. Volzh. un-ta im. V. N. Tatishcheva 3 (1): 126–132. (In Russian)

Ivanova L. Yu. (2021) Rechevye markery komicheskoy otvetnosti v mezhdunarodnom informirovanii s ispol’zovaniem novykh mediynykh form [Speech Markers of Humorous Responding in International Informing via New Media Forms]. Rossiyskie issledovaniya 2 (2): 114–120. (In Russian)

Jones R. (2012) Discourse and Creativity. London: Routledge.

Kaufman J. C., Plucker J. A. (2011) Intelligence and Creativity. In R. J. Sternberg, S. Kaufman (eds.) The Cambridge Handbook of Intelligence. New York: Cambridge University Press. Pp. 771–783. DOI: https://doi.org/10.1017/CBO9 780511977244.039

Kiose M. I. (2019) Parametry i tekhniki «nastroyki» lingvisticheskoy kreativnosti v detskom khudozhestvennom tekste [Parameters and Technologies of “Tuning” Linguistic Creativity in Children’s Fiction]. Voprosy kognitivnoy lingvistiki 4: 66–76. (In Russian)

Kiose M. I. (2020) Kognitivno-semioticheskie osnovaniya lingvokreativnosti diskursa: metodika analiza [Cognitive-Semiotic Foundations of Linguocreativity of Discourse: Analysis Methodology]. Ural’skiy filologicheskiy vestnik. Ser.: Yazyk. Sistema. Lichnost’: Lingvistika kreativa 2 (29): 37–47. (In Russian)

Kopnina G. A., Skovorodnikov A. P. (2014) Stilistika kreativa i ekolingvistika: tochki soprikosnoveniya [Stylistics of Creativity and Ecolinguistics: Points of Contact]. In Filologicheskie nauki. Voprosy teorii i praktiki. No 8 (38): v 2-kh ch. Ch. 1. Tambov. Pp. 101–104. (In Russian)

Kozhina M. N., Duskaeva L. R. (1993) Lingvostilisticheskie izmeneniya v russkoy gazete poslednego desyatiletiya [Linguistic and Stylistic Changes in the Russian Newspaper of the Past Decade]. Stylistyka. II. Opole Publ. (In Russian)

Kozhina M. N., Duskaeva L. R., Salimovsky V. A. (2014) Stilistika russkogo yazyka [Russian Language Stylistics]. Moscow: Flinta Publ. (In Russian)

Kupina N. A. (2012) Kreatemy v rechi detey [Createmes in Children’s Speech]. Ural’skiy filologicheskiy vestnik. Ser.: Yazyk. Sistema. Lichnost’: Lingvistika kreativa 3: 22–27. (In Russian)

Kupina N. A. (2014) Kreativnaya stilistika [Creative Stylistics]. Moscow: Flinta Publ. (In Russian)

Langlotz A. (2006) Idiomatic Creativity. A Cognitive Linguistic Model of Idiom Representation and Idiom Variation in English. Amsterdam: John Benjamins. DOI: https://doi.org/10.1075/hcp.17

Lyapon M. V. (1986) Smyslovaya struktura slozhnogo predlozheniya i tekst: k tipologii vnutritekstovykh otnosheniy [A Semantic Structure of a Complex Sentence and a Text: Towards the Typology of Intra-Textual Relations]. Moscow: Nauka Publ. (In Russian)

Lotman Yu. M. (2001) Avtokommunikatsiya: «Ya» i «Drugoy» kak adresaty [Autocommunication: “I” and “The Other” as Addressees]. In Semiosfera [Semiosphere]. St. Petersburg: Iskusstvo-SPb Publ. Pp. 163–177. (In Russian)

Mikhno S. V., Abenova S. K., Berzhitskaya L. A. (2019) Ispol’zovanie messendzhera dlya realizatsii tekhnologii elektronnogo obucheniya v vuze [The Use of a Messenger for the Implementation of Electronic Education Technology in Universities]. Aktual’nye nauchnye issledovaniya v sovremennom mire 6–2 (50): 52–56. (In Russian)

Mokraya Ye. А. (2018) Telegram-kanal kak platforma dlya politicheskoy kommunikacii [A Telegram Channel as a Platform for Political Communication]. Russkaya politologiya 4 (9): 62–66. (In Russian)

Molodychenko E. N. (2021) Metapragmaticheskie diskursy i zhanrovaya differenciaciya v internet-media [Metapragmatic Discourses and Genre Differentiation in Online Media]. Vestn. SPbGU. Yazyk i literaturа 18 (2): 363–382. DOI: 10.21638/spbu09.2021.207 (In Russian)

Negryshev A. A. (2021) Dostovernost’ novostnogo mediateksta: opyt makrostrukturnogo analiza [Credibility of News Media Text: the Experience of Macrostructural Analysis]. Medialingvistika 8 (1): 4–22. DOI: 10.21638/ spbu22.2021.101

Nikolaeva T. M. (1987) Metatekst i ego funkcija v tekste [Metatext and Its Function in the Text]. In Issledovanija po strukture teksta [Studies into Text Structure]. Moscow: Nauka Publ. Pp. 133–174. (In Russian)

Norman B. Yu. (1994) Grammatika govoryashchego [Speaker’s Grammar]. St. Petersburg: SPbGU Publ. (In Russian)

Novikova M. L., Novikov F. N. (2019) Kreativnyy potentsial yazyka SMI: slovo – pyal’tsy, slovo – tkan’, slovo – len [A Creative Potential of Media Language: Word – Embroidery Frame, Word – Fabric, Word – Linen]. Voprosy teorii i praktiki zhurnalistiki 8 (2): 315–329. DOI: 10.17150/2308-6203.2019.8(2).315-329 (In Russian)

Perfil’eva N.P. (2006) Metatekst: tekstocentricheskij i leksikograficheskij aspekty: dis. ... dokt. filol. nauk. [Metatext: Text-Centric and Lexicographic Aspects. Dr. philol. sci. diss.] Novosibirsk. (In Russian)

Plastinina N. A. (2018) Lingvokognitivnye mehanizmy porozhdenija metateksta: na primere perevodcheskih predislovij/posleslovij k hudozhestvennomu tekstu: dis. ... kand. filol. nauk. [Linguocognitive Mechanisms of Metatext Generation: on the Example of Translator’s Prefaces/Afterwords to a Literary Text: PhD philol. sci. diss.] Izhevsk. (In Russian)

Radbil’ T. B. (2012) Yazykovye anomalii v khudozhestvennom tekste: Andrey Platonov i drugie. 2-e izd. stereotip. [Linguistic Anomalies in a Literary Text: Andrey Platonov and Others. 2nd ed. stereotip]. Moscow: Flinta Publ. (In Russian)

Radbil’ T. B., Raciburskaja L. V. (2017) Slovoobrazovatel’nye innovatsii na baze zaimstvovannykh elementov v sovremennom russkom yazyke: lingvokul’turologicheskiy aspekt [Word-Formation Innovations on the Basis of Borrowed Elements in the Modern Russian Language: the Linguoculturological Aspect]. Mir russkogo slova 2: 33–39. (In Russian)

Remchukova E. N. (2005) Kreativnyy potentsial russkoy grammatiki. Izd. 2-e. [The Creative Potential of Russian Grammar. 2nd ed.]. Moscow: RUDN Publ. (In Russian)

Romantsova T. D. (2021) Metakontsept «yazyk» v gazetnoy publitsistike V. Rasputina kontsa 1980-kh — nachala 1990-kh gg.: kognitivno-praksiologicheskiy aspekt [Meta-Concept of Language in V. Rasputin’s Newspaper Journalism of the Late 1980s – Early 1990s: the Cognitive-Praxeological Aspect]. Medialingvistika 8 (3): 219–236. DOI: 10.21638/spbu22.2021.302 (In Russian)

Shmeleva T. V. (1984) Smyslovaya organizatsiya predlozheniya i problema modal’nosti [Semantic Organization of a Sentence and the Problem of Modality]. In K. V. Gorshkova, E. V. Klobukov (eds.) Aktual’nye problemy russkogo sintaksisa [Current Problems of Russian Syntax]. Moscow: Moscow State Univ. Publ. Pp. 78–100. (In Russian)

Silverstein M. (1993) Metapragmatic Discourse and Metapragmatic Function. In J. A. Lucy (ed.) Reflexive Language: Reported Speech and Metapragmatics. Cambridge: Cambridge University Press. Pp. 33–58. DOI: https://doi.org/10.1017/CBO9780511621031.004

Silvia P. J., Nusbaum E. C., Berg C., Martin C., O’Connor A. (2009) Openness to Experience, Plasticity, and Creativity: Exploring Lower-Order, Higher Order, and Interactive Effects. Journal of Research in Personality 43: 1087–1090. DOI: https://doi.org/10.1016/j.jrp.2009.04.015

Simpson P. (ed.) (2019) Style, Rhetoric and Creativity in Language. Amsterdam: John Benjamins. DOI: https://doi.org/10.1075/lal.34

Skovorodnikov A. P. (2010) Ob opredelenii ponyatiya «yazykovaya igra» [About the Definition of the Concept of Language Game]. In Igra kak priem tekstoporozhdeniya: kollektivnaya monografiya [A Game as a Technique of Text Generation: a Collective Monograph]. Krasnoyarsk: Sibirsk Federal Univ. Pp. 50–63. (In Russian)

Sligh A. C., Conners F. A., Roskos-Ewoldsen B. (2005) Relation of Creativity to Fluid and Crystallized Intelligence. Journal of Creative Behavior 39: 123– 136. DOI: https://doi.org/10.1002/j.2162-6057.2005.tb01254.x

Spitzmüller J. (2015) Graphic Variation and Graphic Ideologies: A Metapragmatic Approach. Social Semiotics 25 (2): 126–141. DOI: https://doi.org/10.1080/10350330.2015.1010323

Stockwell P. (2012) Texture: A Cognitive Aesthetics of Reading. Edinburgh: Edinburgh University Press.

Suprun V. I. (2021) Evolyutsiya terminov russkoy zhurnalistiki: ot vedomostey do media [The Evolution of Terms in Russian Journalism: From the Gazette to Media]. Medialingvistika 8 (4): 391–405. DOI: 10.21638/spbu22.2021. 406 (In Russian)

Torop P. (2008) Translation as Communication and Auto-Communication. Sign Systems Studies 36 (2): 375–397. DOI: https://doi.org/10.12697/SSS.2008.36.2.06

Tsvetova N. S. (2021) Kritika mediarechi: voprosy dlya diskussii [Criticism of Media Speech: Questions for Discussion]. Medialingvistika 8 (3): 299–314. DOI: 10.21638/spbu22.2021.308. (In Russian)

Tsoneva L. M. (2014) Yazykovaya igra i ee izuchenie [Language Game and the Study of It]. Medialingvistika 1 (4): 101–108. (In Russian)

Turunen N. (1999) Metatekst kak global’naya sistema i voprosy konstruirovaniya teksta v posobiyakh po razvitiyu rechi [Metatext as a Global System and the Issues of Text Construction in Speech Development Study Guides]. In Stereotipnost’ i tvorchestvo v tekste [Stereotipicity and Creativity in a Text]. Perm’. Pp. 310–320. (In Russian)

Vasileva V., Ivanova L. (2021) Humour as a Strategy for News Delivery: the case of Meduza. European Journal of Humour Research 9 (1): 105–128. DOI: 10.7592/EJHR2021.9.1.Vasileva

Vepreva I. T. (2005) Yazykovaya refleksiya v postsovetskuyu epokhu [Language Reflection in the Post-Soviet Era]. Moscow: OLMA-PRESS Publ. (In Russian)

Verschueren J. (2000) Notes on the Role of Metapragmatic Awareness in Language Use. Pragmatics 10 (4): 439–456. DOI: https://doi.org/10.1075/prag.10.4.02ver

Vezhbitskaya A. (1978) Metatekst v tekste [Metatext in a Text]. In Novoe v zarubezhnoy lingvistike. Vyp. 8 [Innovations in Foreign Linguistics. Issue 8]. Moscow. Pp. 402–421. (In Russian)

Vlasova E. G. (2022) Adaptivnaya rol’ sovremennoy zhurnalistiki i priemy ee realizatsii (na materiale urbanisticheski orientirovannykh setevykh izdaniy) [The Adaptive Role of Contemporary Journalism and Techniques of Its Implementation (based on the material of urban-oriented online publications)]. Medialingvistika 9 (2): 113–125. DOI: 10.21638/spbu22.2022.203. (In Russian)

Zykova I. V. (2016) Lingvokreativnost’ s pozicii lingvokul’turologii: teorija, metod, analiz [Linguocreativity from the Perspective of Linguoculturology: Theory, Method, Analysis]. In V. V. Krasnyh, A. I. Izotov (eds.) Yazyk. Soznanie. Kommunikatsiya. Vyp. 53 [Language. Consciousness. Communication. Issue 53]. Moscow. Pp. 136–151. (In Russian)

Zykova I. V. (2017) Metayazyk lingvokul’turologii: Konstanty i varianty [The Metalanguage of Linguoculturology: Constants and Variants]. Moscow: Gnozis Publ. (In Russian)

Zykova I. V. (ed.) (2021) Lingvokreativnost’ v diskursah raznyh tipov: predely i vozmozhnosti. Kollektivnaja monografija [Linguocreativity in Discourses of Different Types: Limits and Opportunities. A Collective Monograph]. Moscow: R. Valent Publ. (In Russian)

Zykova I. V., Kiose M. I. (2020) Parametrizatsiya lingvisticheskoy kreativnosti v mezhdiskursivnom aspekte: kinodiskurs vs. diskurs detskoy literatury [Parametrization of Linguistic Creativity in the Inter-Discourse Aspect: Film Discourse vs. Children’s Literature Discourse]. Voprosy kognitivnoj lingvistiki 2: 26–40. DOI: 10.20916/1812-3228-2020-2-26-40 (In Russian)


To cite this article: Duskaeva L.R. (2023) Rechevaya organizatsiya metateksta telegram-posta [Speech Organization of the Metatext in Telegram Posts]. Vestnik Moskovskogo Universiteta. Seriya 10. Zhurnalistika 1: 30–65. DOI: 10.30547/vestnik.journ.1.2023.3065